01 Januari 2009

Pengenalan Badan Dakwah & Kerohanian

1. Pengenalan

Badan Dakwah & Kerohanian (BADAR) merupakan landasan tarbiyah buat anak-anak didik dan warga sekolah dalam memahami dan mengamalkan Din Islam yang syumul. Justeru itu perancangan yang terperinci dan teratur diperlukan agar maksud penubuhannya membekas dan mencapai sasaran yang diletakkan.


2. Matlamat

Membina generasi pelajar dan warga sekolah yang mantap dari sudut aqidah, penghayatan dan penghayatan syariah dan berakhlak mulia.

3. Objektif

3.1 Membina generasi pelajar yang berupaya membaca dan memahami al-Quran.
3.2 Melahirkan generasi pelajar yang mematuhi, memahami dan menghayati asas-asas tuntutan syariah Islamiah.
3.3 Melahirkan generasi pelajar yang mematuhi dan memahami tasawur Islam serta berupaya mengimplimentasikan di dalam kehidupan, pemikiran dan pelakuan hidup seharian.
3.4 Melahirkan generasi pelajar yang mengetahui dan memahami sejarah dan peradaban umat Islam dan hubungannya dengan arus peradaban manusia masa kini.
3.5 Melahirkan generasi pelajar yang mengetahui, memahami dan menghayati asas-asas akhlak Islam.

Tiada ulasan: